فرش ابیانه طرح نیلگون

فرش 1200 شانه ابیانه نقشه نیلگون کرم